Garantiekosten

wanneer een onderneming een verkoop aan een klant verricht, doet zij dit gewoonlijk met dien verstande dat, indien het product defect blijkt te zijn, zij zich ertoe verbindt het product kosteloos te repareren of te vervangen, dit wordt een productgarantie genoemd.

als het product moet worden gerepareerd of vervangen, dan zal het bedrijf hiervoor garantiekosten maken. De mogelijkheid dat garantiekosten in de toekomst worden gemaakt, geeft aanleiding tot een voorwaardelijke verplichting voor het bedrijf.

om in de boekhouding te worden opgenomen en in de jaarrekening van het bedrijf te worden opgenomen, moet een voorwaardelijke verplichting zowel waarschijnlijk zijn als aan een redelijke schatting onderworpen.

in het geval van garantiekosten bestaat er weinig twijfel dat sommige producten defect zullen zijn en zullen resulteren in een garantieclaim en daarom is de voorwaardelijke aansprakelijkheid waarschijnlijk, en aan de eerste voorwaarde is voldaan, de volgende voorwaarde, dat het bedrijf in staat moet zijn de omvang van de potentiële aansprakelijkheid in te schatten, wordt hieronder besproken.

schatting van garantiekosten

voor de meeste bedrijven omvat de schatting van garantiekosten de volgende stappen:

  1. zoek het aantal verkochte producten in een boekhoudperiode, bijvoorbeeld 200.000 eenheden
  2. gebruik Historische of industriële gegevens om het percentage producten vast te stellen waarvoor waarschijnlijk een garantieclaim geldt. bijvoorbeeld 2%
  3. gebruik Historische of industriële gegevens om de gemiddelde kosten van een reparatie-of vervangingsproduct (garantiekosten) te berekenen bijv. 2.00

op Basis van deze informatie een schatting van de waarschijnlijke garantie kosten voor het boekjaar kan worden berekend met de volgende formule:

garantie kosten formule

Gebaseerd op de voorbeeld-waarden boven de verwachte garantiekosten voor jaar 1 wordt als volgt berekend:

Warranty costs = Units sold x % subject to a claim x average cost per claimWarranty costs = 200,000 x 2% x 2.00 = 8,000

Gebaseerd op historische of industry data het bedrijf heeft geschat dat de garantie de kosten voor de producten die zijn verkocht gedurende de verslagperiode (1 jaar) zijn waarschijnlijk de 8.000.

aangezien de kostprijs waarschijnlijk is en kan worden geschat, moet de voorwaardelijke verplichting van 8.000 personen in de jaarrekening van het bedrijf worden opgenomen. Om aan het matchingbeginsel te voldoen, moeten de geraamde kosten van reparatie en vervanging van de onder de garantie vallende producten in dezelfde periode worden geboekt als de inkomsten uit die verkoop van producten.

hierbij dient te worden opgemerkt dat dit de geraamde garantiekosten zijn voor producten die tijdens deze verslagperiode worden verkocht, en niet de werkelijke garantiekosten.

rekening houdend met garanties

het dubbelboek dat nodig is om de geraamde garantiekosten voor jaar 1 te registreren, is als volgt::

Verwachte garantiekosten journaalboeking
Account Debit Creditcard
Garantie kosten 8,000
Garantie de kosten van aansprakelijkheid 8,000
Totaal 8,000 8,000

De geschatte garantie kosten wordt afgeschreven als een kost in de resultatenrekening, en bijgeschreven op de garantie de kosten van aansprakelijkheid account (soms aangeduid als een garantie reserve) om te reflecteren op de voorwaardelijke aansprakelijkheid het bedrijf heeft voor producten verkocht in jaar 1.

werkelijke garantiekosten

gedurende de volgende verslagperiode (jaar 2) zullen garantieclaims worden gedaan voor producten die reeds door het bedrijf zijn verkocht en zullen werkelijke kosten worden gemaakt voor het repareren en vervangen van de defecte producten.

Stel bijvoorbeeld dat de onderneming tijdens de verslagperiode met betrekking tot in jaar 1 verkochte producten werkelijke kosten heeft gemaakt van 6.570, aangezien deze kosten reeds zijn geraamd en toegestaan toen het product werd verkocht, kunnen de kosten voor de periode worden gedebiteerd op de rekening warrant costs liability in de balans en niet op de winst-en verliesrekening.In de veronderstelling dat alle kosten in contanten werden betaald, ziet het tijdschrift er als volgt uit::

de Werkelijke garantie kosten journaalboeking
Account Debit Creditcard
Garantie de kosten van aansprakelijkheid 6,570
Cash 6,570
Totaal 6,570 6,570

het saldo op De garantie de kosten van aansprakelijkheid account is nu berekend 8.000 – 6570 = 1,430. Het bedrijf moet nu controleren of dit voldoende is om de resterende potentiële claims voor in jaar 1 verkochte producten te dekken. Als de raming om welke reden dan ook (bijvoorbeeld verhoging van het percentage claims of reparatiekosten) is gewijzigd, moet dit in de boekhouding worden verwerkt.Stel bijvoorbeeld dat het bedrijf schat dat de resterende claims waarschijnlijk leiden tot garantiekosten van 2.500, dan moet de schatting met 2.500 worden verhoogd – 1.430 = 1.070 met het volgende journaal.

tot Wijziging van de garantie de kosten schatten journaalboeking
Account Debit Creditcard
Garantie kosten 1,070
Garantie de kosten van aansprakelijkheid 1,070
Totaal 1,070 1,070

Dit proces moet nu doorgaan tot de garantie vervallen en geen verdere garantie kosten moet worden toegestaan voor

natuurlijk elk jaar meer producten zullen worden verkocht en een extra voorwaardelijke aansprakelijkheid voor de garantiekosten moet worden geschat en vastgesteld voor die producten met behulp van het hierboven beschreven proces.

garantiekosten aansprakelijkheid op de balans

de raming van de garantiekosten is een voorwaardelijke verplichting en wordt in de balans opgenomen omdat een lopende verplichting de garantieperiode korter is dan 1 jaar, of onder langlopende verplichtingen indien de garantieclaims naar verwachting binnen meer dan één jaar zullen ontstaan.

Laatst gewijzigd 20 December 2019 door Michael Brown

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.