Is verlossing echt een gratis geschenk?

de Bijbel spreekt veel over genade, de onverdiende gunst die God ons toont wanneer hij ons van onze zonden redt en ons redding schenkt. Maar onze materiële, visuele wereld moedigt ons aan om onze vooruitgang in elk aspect van het leven te observeren en te meten, en veel van onze vrienden en familie zijn er nog steeds van overtuigd dat we iets speciaals als verlossing moeten verdienen. Sommigen van ons denken dat onze eigen “goede werken” op een of andere manier bijdragen aan onze redding. Laten we eens naar de Bijbel kijken en het idee van redding als een gratis geschenk volgen om te zien of onze eigen inspanningen ons een plek in de hemel kunnen opleveren. We beginnen met een definitie van het woord, “gift” zoals het wordt gevonden in een verscheidenheid van seculiere woordenboeken:

gift (zelfstandig naamwoord)
iets geschonken vrij.

gift (gÄft) n.
iets dat vrijwillig en zonder vergoeding wordt verleend.

Gift \Gift\, n.
alles gegeven; alles vrijwillig overgedragen door een persoon aan een andere zonder vergoeding; een geschenk; een offer.

het woord gift omvat inherent het begrip vrij. Wanneer iets aan ons gegeven wordt, kan het niet een geschenk genoemd worden, tenzij het aan ons gegeven wordt zonder enige vorm van compensatie. We kunnen er niet voor betalen en we kunnen er niet voor werken. Als we dat zouden doen, zou het helemaal geen cadeau zijn, het zou een betaling zijn. Houd dit in gedachten als we het woord gift in de Bijbel onderzoeken:

we kunnen niet betalen voor onze redding met goede werken de Bijbel is hier heel duidelijk over. De Schrift vertelt ons dat we eenvoudigweg onze weg naar de hemel niet kunnen verdienen. Onze goede werken zijn een onvolmaakt middel om een perfecte bestemming. We zouden nooit goed genoeg kunnen zijn om onszelf in een plaats van perfectie te vinden. Om deze reden moet God al het werk van de zaligheid doen. Er kan geen enkel goed werk op de taak van onze kant worden toegepast, dus er is absoluut niets waarover we ooit zouden kunnen opscheppen:

Efeziërs 2:7-9 (Statenvertaling)
opdat hij in de komende eeuwen de overvloedige rijkdom van Zijn genade zou kunnen tonen in zijn goedheid jegens ons door Christus Jezus. Want door genade zijt gij zalig geworden door het geloof, en dat niet uit uzelven; het is een gave Gods; niet uit werken, opdat niemand roeme.

reclame. Scroll om verder te lezen.

God Past Zijn gerechtigheid gratis op ons toe om het nog duidelijker te maken, God zegt dat de wet alleen maar tot de dood leidt omdat de wet perfectie vereist (en dit is iets wat we nooit zouden kunnen bereiken). Verlossing vereist daarom dat God al het werk doet, omdat alleen God volmaakt is door zijn natuur. Daarom wordt ons genade zonder kosten gegeven:

Romeinen 5: 14-18 (Statenvertaling)
niettemin regeerde de dood van Adam tot Mozes, zelfs over hen die niet gezondigd hadden naar de gelijkenis van Adams overtreding, die de figuur is van Hem die zou komen. Maar niet als het misdrijf, zo is ook het gratis geschenk. Want indien door de overtreding van een velen gestorven zijn, veel meer is de genade Gods, en de gave uit genade, die door een mens, Jezus Christus, velen overvloedig geworden. En niet gelijk door een, die gezondigd heeft, alzo is de gave; want het oordeel is door een tot veroordeling, maar de gave is van vele overtredingen tot rechtvaardiging. Want indien door de overtreding van een man de dood door een geregeerd heeft, veel meer zullen zij, die de overvloed der genade en der gave der gerechtigheid ontvangen, door één, Jezus Christus, in het leven regeren. Daarom, gelijk door de overtreding van een oordeel over alle mensen kwam tot verdoemenis; alzo ook door de gerechtigheid van een kwam de gave over alle mensen tot rechtvaardiging des levens.Genade wordt ons vrijelijk gegeven door geloof volgens de Bijbel is genade een gratis geschenk dat ons wordt gegeven zonder de betaling van onze eigen goede werken. God rechtvaardigt ons” door het geloof zonder de werken der wet “(Romeinen 3:28) en geeft ons Zijn” gerechtigheid zonder werken ” (romeinen 4:6). Dit thema wordt op vele plaatsen in de Schrift herhaald:

Romeinen 3:21-24
maar nu is de gerechtigheid van God zonder de wet geopenbaard, getuige zijnde van de wet en de profeten; zelfs de gerechtigheid van God, die door het geloof van Jezus Christus is voor allen en op allen die geloven: want er is geen verschil: Want allen hebben gezondigd, en derven de heerlijkheid Gods; om niet gerechtvaardigd zijnde door Zijn genade, door de verlossing, die in Christus Jezus is. Wanneer we onze weg naar de hemel proberen te verdienen, worden we trots en arrogant, veroordelend en onafhankelijk. Wanneer we Gods totale werk ontkennen, neigen we ertoe onszelf als God te zien, en dit is een vorm van afgoderij die God niet zal tolereren. Misschien is dit de reden waarom degenen die hebben geprobeerd om de gave van de Heilige Geest te verdienen (of te kopen) door de eeuwen heen door de apostelen werden berispt:

handelingen 8:18-21
en toen Simon zag dat door het opleggen van de handen van de apostelen de Heilige Geest werd gegeven, bood hij hen geld aan, zeggende: Geef mij ook deze macht, zodat op wie Ik handen leg, hij de Heilige Geest kan ontvangen. Maar Petrus zeide tot Hem: uw geld zal met u vergaan, omdat gij gedacht hebt, dat de gave Gods met geld gekocht worde. Gij hebt geen deel noch lot in deze zaak; want uw hart is niet recht in de ogen van God.

het orthodox-christelijke wereldbeeld maakt een unieke claim over de aard van verlossing. In tegenstelling tot elk ander theïstisch wereldbeeld biedt het christendom de hemel als een gratis geschenk aan. Wanneer we beginnen af te drijven van dit onderscheidende kenmerk van ons wereldbeeld, gaan we richting ketterij.Het orthodox-christelijke wereldbeeld maakt een unieke claim over de aard van het heil. In tegenstelling tot elk ander theïstisch wereldbeeld biedt het christendom de hemel als een gratis geschenk aan. Klik om te Tweet

voor meer informatie over de betrouwbaarheid van de evangeliën in het Nieuwe Testament en de zaak voor het christendom, lees Cold-Case Christianity: a Homicide Detective Investigates the Claims of the Evangelies. Dit boek leert lezers tien principes van cold-case onderzoeken en past deze strategieën toe om de beweringen van de evangelieschrijvers te onderzoeken. Het boek gaat vergezeld van een acht-sessie Cold-Case Christianity DVD Set (en deelnemer ‘ s Guide) om individuen of kleine groepen te helpen het bewijs te onderzoeken en de zaak te maken.

reclame. Scroll om verder te lezen.

Printvriendelijk, PDF-e-mail

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.